Get Adobe Flash player

A mozgóbolt önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító hely, a mozgóárusítás pedig az, ha a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével
viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi). Ha a mozgóbolt több önkormányzat illetékességi területén működik, a kereskedő a működési
engedélyt a székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti. Működési engedély hiányában a tevékenység nem kezdhető meg. Ellenkező esetben fellebbezésre való tekintet nélkül elrendelik az üzlet azonnali bezárását. Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. A kérelmet személyesen az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel a Polgármesteri Hivatalban a kereskedelmi ügyintézőnél kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban a kereskedelmi ügyintézőnél, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (Jogszabályi előírás hiányában nem kötelező, de célszerű az általunk elkészített nyomtatványt használni).
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a jármű típusát
- a jármű (járműszerelvény ) forgalmi rendszámát
- a kereskedő adószámát
- statisztikai jelzőszámát
- az üzlet tulajdonosát, használatának jogcímét (bérlet, haszonélvezet)
- osztatlan közös tulajdon esetén az ismert tulajdonostársak nevét, címét
- a folytatni kívánt üzletköri tevékenységeket, az első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő tevékenységi üzletkört
- az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét
- az üzlet fő tevékenységére utaló elnevezést
- mozgóbolt működési területének jegyzékét
- az árusítás helye szerinti település nevét

A kérelemhez szükséges mellékletek:
Egyéni vállalkozói igazolvány; gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány (30 napnál nem régebben bejegyzett cég esetén a végzés),
gépkocsi esetében a forgalmi engedély (jármű törzskönyv),
Mozgóbolt esetében a kereskedő kérelme alapján a jegyzőnek be kell szereznie a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek hozzájárulását is. Ha a mozgóbolt működési területével érintett település jegyzője a mozgóbolt működéséhez nem járul hozzá, az alapeljárás jegyzője e település tekintetében a hozzájárulást elutasító állásfoglalás figyelembevételével hozza meg a működési engedélyt kiadó határozatot. A mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek hozzájárulása, a gyorsabb ügyintézés érdekében előre csatolható az ügyfél által.
Az élelmiszer, illetve vendéglátásban előállított termék mozgóárusításához az illetékes ÁNTSZ szakhatósági hozzájárulása is szükséges. (Az árusítás helye szerint illetékes ÁNTSZ Intézetének szakvéleménye és az árusítás helye szerint illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás szakvéleménye)
Mozgóárusítás csak a kereskedő üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, a közterület tulajdonosának hozzájárulása és a termékre vonatkozó hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével végezhető. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedő üzletében a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termék árusítható.
A kereskedő az üzleti homlokzatával érintkező közterületen közterület-használati engedély birtokában, ideiglenesen vagy idényjelleggel árusíthatja a működési engedélyben meghatározott termékkört.
Ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján 30 nap. A (7) bekezdés alapján az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthatja.

A mozgóbolt és a mozgóárusítás működési engedély iránti kérelem illetéke: 10.000 Ft.

Az eljárás menete:
Amennyiben a kérelem nem kerül érdemi vizsgálat nélküli elutasításra, az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.
Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti. A megszüntetésről az ügyintéző értesíti a kérelmezőt.
Ha az ügyfél a kérelmében kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről.
Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.
A szakhatósági hozzájárulásokat a jegyző szerzi be.
A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - tizenöt nap. Indokolt esetben a szakhatóság vezetője e határidőt egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti.
A szakhatóság hozzájárulását, a hozzájárulása megtagadását, az egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt, valamint ezek indokolását az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság - a közreműködő szakhatóság megnevezésével - határozatába foglalja. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. Ha minden szakhatósági engedély megérkezett és minden feltétel adott, akkor sor kerül a működési engedély elkészítésére. A hatóság a kérelmet elbírálja, és döntését határozatba foglalja.
A határozatot ezt követően kézbesítik az ügyfélnek, vagy lehetőséget biztosítanak a kérelmezőnek a határozat személyes átvételére.
A fellebbezésre, a felülvizsgálatra, az újrafelvételi és a méltányossági kérelemre a továbbiakban az általános szabályok irányadók.

Az alkalmazott jogszabályok
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 133/2007.(VI.13.) Korm. rendelet az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
- 4/1997. (I.22) Korm. r. az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
- 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól